VBCADPROJEKT
WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

VBCADPROJEKT - jesteśmy biurem inżynierskim zajmującym się usługami z zakresu inżynierii budowlanej o szerokim spektrum branżowym (drogi, mosty, hydrotechnika, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci elektryczne, sieci teletechniczne).

Profilem naszej działalności jest świadczenie usług w zakresie :

  • projektowanie obiektów inżynierskich: mostów, kładek dla pieszych, murów oporowych, przepustów, itp
  • projektowanie dróg, chodników oraz infrastruktury związanej z linowym budownictwem drogowym
  • wykonywanie przeglądów podstawowych, szczegółowych i rozszerzonych obiektów mostowych
  • wykonywanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych oraz inżynierskich
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
  • kosztorysowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowych
  • sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych